top of page

DEFINICJE

 1. Ładnie – Ewelina Chwała-Lubomska Ładnie, ul. Rolnicza 23, 42-500 Będzin, NIP: 6252394958, dostarczająca Usługi dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;

 2. Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez Ładnie, dostępna pod adresem www.wydawnictwoladnie.pl, za pośrednictwem której Ładnie świadczy Usługi drogą elektroniczną;

 3. Polityka Prywatności – dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych przez Ładnie jako administratora, dostępny pod adresem: wydawnictwoladnie.pl/polityka-prywatnosci;

 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;

 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Ładnie pod adresem: www.wydawnictwoladnie.pl;

 6. Konto – indywidualne konto Klienta w Sklepie utworzone poprzez wypełnienie i przesłanie do Ładnie Formularza Rejestracji, bądź Formularza Zamówienia, umożliwiające składanie Zamówień, edycję danych osobowych, podgląd historii złożonych przez Klienta Zamówień oraz dostęp do Treści Cyfrowych;

 7. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie Konta;

 8. Logowanie – wprowadzenie indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła, pozwalającego na dostęp do zawartości Konta;

 9. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie zarówno za pośrednictwem Konta, jak i poza nim (bez Logowania) umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz umożliwiający założenie konta;

 10. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia;

 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub rezerwacji usługi świadczonej przez Ładnie;

 12. Produkt – dostępne w Sklepie Treści Cyfrowe albo rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Ładnie albo usługi świadczone przez Ładnie, których rezerwacji dokonuje Klient za pośrednictwem Sklepu;

 13. Treści Cyfrowe – dostępne w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-Booki (zapisane w formacie cyfrowym utwory, dostępne do pobrania przez Klienta);

 14. Formularz Kontaktowy – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do Ładnie wiadomości za pośrednictwem okna dialogowego udostępnionego na Stronie Internetowej pod adresem: wydawnictwoladnie.pl/kontakt;

 15. Usługa – każda usługa świadczona przez Wielokropki drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Ładnie, warunki świadczenia tych Usług za pośrednictwem Strony Internetowej, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Ładnie świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej następujące Usługi:

  1. zapoznanie się z treściami publikowanymi na Stronie Internetowej;

  2. założenie i prowadzenie Konta;

  3. prowadzenie Koszyka;

  4. składanie Zamówień w Sklepie;

  5. udostępnienie Formularza Kontaktowego;

 3. Kontakt z Ładnie jest możliwy:

  1. pisemnie

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – kontakt@wydawnictwoladnie.pl

  3. za pomocą Formularza Kontaktowego

  4. bezpośrednio w wiadomości na portalu Instagram (profil wydawnictwo_ladnie).

 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Strony Internetowej www.wydawnictwoladnie.pl umożliwiającej pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.

 5. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

 6. Podczas korzystania z Usług zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 7. Klient przed skorzystaniem z Usług zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka (checkboxa) przed rozpoczęciem skorzystania z Usług.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE I WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

 1. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

 2. Ładnie wystawia faktury VAT.

 3. Ładnie zobowiązuje się dostarczyć Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.

 4. Klient jest zobowiązany do korzystania z Produktów oferowanych przez Ładnie w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 5. Przeglądanie Produktów dostępnych w Sklepie nie wymaga założenia Konta.

 6. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest zarówno po założeniu Konta, jak i bez zakładania Konta, po podaniu niezbędnych danych identyfikacyjnych, kontaktowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

 7. Klient w toku korzystania z Sklepu za pośrednictwem Konta, w tym w szczególności przy składaniu Zamówienia, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nie ujętych w Formularzu Rejestracji danych, niezbędnych do realizacji Zamówienia lub wystawienie faktury.

 8. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta założenia Konta, nabywa on prawo do korzystania z funkcjonalności Sklepu udostępnionych przez Ładnie, w szczególności do nabywania dostępnych aktualnie w Sklepie Produktów. Z tą samą chwilą pomiędzy Ładnie a Klientem zawierana jest umowa o korzystanie ze Sklepu.

 9. W celu złożenia Zamówienia należy:

  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

  3. zalogować się lub wypełnić w Formularzu Zamówienia dane potrzebne do założenia Konta;

  4. wypełnić Formularz Zamówienia,

  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 10. Ładnie udostępnia Klientowi następujące formy płatności w Sklepie:

  1. przelew bankowy.

 11. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot płatności dokonywany jest z wykorzystaniem tego samego kanału, którym została dokonana płatność, chyba że Klient zgodził się na inną formę dokonania zwrotu płatności, co nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 12. W przypadku, gdy Klient wyrazi chęć otrzymania faktury, zostanie ona doręczana drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

 13. Informacje o kosztach dostawy są podawane w momencie ustalania szczegółów zamówienia i zależą od rodzaju i ilości produktów oraz wyboru Dostawcy, który ma dostarczyć Produkt Kupującemu.

 14. Ładnie realizuje dostawę towarów za pośrednictwem firmy InPost. Wysyłka jest prowadzona w imieniu Kupującego. Kupujący przekazuje pełnomocnictwo sprzedawcy do zawarcia w jego imieniu umowy z firmą kurierską.

 15. Odbierając dostarczoną przesyłkę, Klient jest obowiązany sprawdzić jest stan techniczny i fizyczny. W przypadku uszkodzenia przesyłki zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz powiadomienie o tym Ładnie. Protokół szkody jest pomocny w przeprowadzeniu procedury reklamacji, a jego brak może utrudnić Klientowi dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ustalenia osoby odpowiedzialnej za uszkodzenia. Reklamacje w zakresie uszkodzenia powstałego w trakcie przesyłki złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem nie będą rozpatrywane bez załączonego protokołu szkody.

 16. Jeżeli Klient poprosił o wystawienie rachunku, faktury lub faktury bez VAT, zostanie ona doręczona Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w zamówieniu lub też dołączony do wysyłanej przesyłki. Klient może zgłosić chęć otrzymania faktury lub rachunku od razu przy zamówieniu lub przez trzy miesiące następujące po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

 17. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów (jeżeli są dostępne w sklepie) lub wykonaniu ich zgodnie ze złożonym zamówieniem (oraz w czasie uzgodnionym między Ładnie a Klientem), a następnie zapakowaniu ich w celu dostawy do Klienta oraz nadaniu przesyłki do Klienta zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy zamówienia.

 18. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Klienta (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).

 19. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od produktu i indywidualnie uzgadniany z Klientem. Zamówione produkty powinny zostać wydane Klientowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Ładnie dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.

 20. Jeżeli Klient zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Ładnie terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi.

 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Ładnie oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem, na adres e-mail kontakt@wydawnictwoladnie.pl.

 4. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Produktu.

 2. Klient może zgłosić reklamację do Ładnie z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:

 3. mailowo;

 4. za pomocą formularza kontaktowego.

 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta, na który Ładnie ma udzielić odpowiedzi na reklamację, nazwa firmy w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą, numer zamówienia, określenie Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją.

 6. Ładnie zastrzega prawo pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które nie spełniają warunków określonych w ust. 3, w szczególności, gdy podane informacje nie pozwalają na identyfikację Klienta bądź skontaktowanie się z nim w celu wyjaśnienia reklamacji.

 7. Ładnie rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Ładnie.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ładnie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Ładnie poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, UŚUDE, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

bottom of page